Коли і як проходить творчий конкурс на бакалаврат

Творчий конкурс – це форма вступного випробування для вступу для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, яка передбачає очну або дистанційну (за рішенням закладу освіти) перевірку в межах одного дня творчих або фізичних здібностей вступника (зокрема здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття вищої освіти за окремими спеціальностями.

Реєстрація на творчі конкурси

У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту, що підтверджується відповідним документом.

Реєстрація заяв на участь у творчих конкурсах здійснюється:

  • для вступу на бюджет – з 3 липня до 13:00 10 липня;
  • для вступу виключно на контракт – з 3 липня до 18:00 25 липня.

Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у творчому конкурсі оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу вищої освіти або його відокремленого структурного підрозділу.

Які документи потрібно подати для участі у творчому конкурсі?

Заяви для участі у вступних випробуваннях в закладах вищої освіти подаються через особисті електронні кабінети вступників. У паперовій формі або електронною поштою до приймальної комісії закладу освіти вони можуть подаватись у разі відсутності особистого електронного кабінету вступника.

Для участі у творчому конкурсі на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією закладу вищої освіти), вступники подають:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • фотокартку розміром 3 × 4 см (1 Мб для фотокарток в електронній формі);
  • довідку закладу освіти про завершення здобуття повної загальної середньої освіти у разі відсутності інформації про здобутий документ про повну загальну середню освіту в ЄДЕБО.

Заклади вищої освіти у своїх Правилах прийому можуть встановлювати перелік додаткових документів, необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в ньому за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу.

У які строки проводять творчі конкурси?

Творчі конкурси для вступу за всіма джерелами фінансування проводяться в декілька потоків з 07 до 18 липня включно.

Для вступу виключно на контракт творчі конкурси проводяться до 31 липня.

Програми творчих конкурсів

Програми творчих конкурсів, структура та порядок оцінювання розробляються і затверджуються приймальними комісіями закладів вищої освіти не пізніше 30 квітня 2023 року. Не допускається включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на вебсайтах закладів вищої освіти. У програмах мають міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

Як оцінюють результати творчих конкурсів?

За результатами творчого конкурсу учаснику виставляється оцінка за шкалою 100–200 балів (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку досягнень вступника («незадовільно»).

Оцінювання й оприлюднення результатів творчого конкурсу має відбутися не пізніше наступного дня за днем його проведення.

Як можна дізнатися про результати творчого конкурсу?

Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця державного та регіонального замовлення, включаючи інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційних вебсайтах закладів вищої освіти та вноситься до ЄДЕБО з відповідним відображенням у відповідних спеціальностях та закладах освіти на сайті Вступ.ОСВІТА.UA.

Складено на підставі чинних Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

Джерело: osvita.ua