Візія майбутнього освіти і науки України

Україна стоїть на порозі трансформацій. Сьогодні освітній процес у нашій державі відбувається під звуки сирен, часто – під звуки обстрілів. Дехто взагалі втратив можливість навчатися.

Війна, вимушена міграція, з одного боку, і глобалізація та євроінтеграція, з іншого, – усе це вимагає змін у підходах до освіти і науки.  Усупереч перешкодам освіта має стати ключем до відновлення відчуття надії і можливостей для майбутнього, допомагаючи людям знайти своє місце в нових реаліях. 

Міністерство освіти і науки пропонує до обговорення візію освіти та науки України, яка відображатиме цілі і принципи, прагнення і надії.

Очікується, що ця візія допоможе створити освітню систему, яка відповідатиме потребам та запитам народу України, враховуватиме виклики і використовуватиме наші можливості. 

Якого ми прагнемо майбутнього?

Для освітян і науковців – гідні умови праці, справедливу оплату, нову парадигму навчання та особистісного розвитку, підтримку ментального здоров’я

Для дорослих – освіту, яка гарантуватиме безперервність навчання впродовж життя, даватиме впевненість і стійкість у часи змін, можливість здобути нові кваліфікації та змінити професійний шлях, підвищити рівень якості життя.

Для дітей – свободу вибору, широкі можливості для самореалізації, безпеку, сучасний простір для навчання та розвитку, високу якість освіти і безбар’єрність.

У центрі уваги – особистість на різних етапах життя. Наше завдання – побудувати систему освіти і науки, що поважає кожного учасника процесу, надає широкі можливості для розвитку та реалізації його потенціалу.

Освіта для людини — формування цілісної і ціннісної особистості та професіонала.

Нам важливо підтримувати культуру довіри та взаємоповаги, а також допомогти кожній людині знайти свій шлях в освіті та житті.

Які наші пріоритети?

Здобувачі освіти: ми будуємо екосистему поваги, розвитку, інклюзивності та безбар’єрності, у якій враховані потреби, інтереси й таланти кожної людини.

Педагог і вчений: нашою метою є забезпечення гідних умов праці, справедливої оплати та можливостей для безперервного професійного розвитку вихователів, учителів, викладачів, науковців.

Зміст і сенси:  в основу системи ми покладаємо цінності та бачення майбутнього, які спрямовані на формування цілісної і щасливої особистості та професіонала, громадянина України, який здатен до успішної самореалізації та розбудови суспільства та економіки.

Ефективне управління і фінансування: модернізувати управління в освіті та науці через упровадження найкращих управлінських практик і систем мотивації.

Простір закладу освіти: важливо трансформувати освітній простір так, щоб він стимулював розвиток та інновації, був доступним, щоб діяльність закладу сприяла процвітанню громади, регіону, держави.

Міністерство освіти прагне не лише відбудувати зруйновані заклади освіти, але й трансформувати зміст і сенси освіти загалом, забезпечити сталий безперервний розвиток системи освіти для інновацій, створюючи умови для трансформацій у світовому масштабі.

Які наші принципи?

 • Особистісно орієнтована освіта: в освітньому процесі, зважаючи на потреби інтереси і таланти людини, ми прагнемо, щоб кожен почувався цінним і здатним досягати бажаних результатів.
 • Євроінтеграція і глобалізація: освіта в Україні має підготувати громадян до активної ролі у глобалізованому світі, популяризуючи принципи толерантності та міжкультурної комунікації.
 • Освіта формує: світоглядні орієнтири, широту світосприйняття, глибину мислення.
 • Освіта впродовж життя: система освіти створює умови для постійного розвитку всіх громадян України.
 • Освіта, спрямована на утвердження української політичної нації та розвиток громадянського суспільства: освітня система має виховувати повагу до української мови та культури, формувати громадянську відповідальність і свідомість, доброчесність, доброту та емпатію до оточення, повагу до гідності кожної людини, спадку української історії.
 • Безбар’єрна та інклюзивна освіта: незалежно від соціального статусу, етнічного походження, віку, особливих освітніх потреб, стану здоров’я чи статі, кожна людина має право на якісну освіту.
 • Співпраця з громадою: освітня та наукова системи мають активно взаємодіяти із громадою, батьками, органами влади, приватним сектором та неприбутковими організаціями. Громади пріоритезують освіту і науку, інвестують у неї, усвідомлюючи, що це інвестиція у добробут їхніх жителів.
 • Адаптивність до світу, який швидко змінюється: освіта має сформувати  необхідні навички для високої результативності: критичне мислення, здатність розв’язувати проблеми, гнучкість і креативність.
 • Науково орієнтоване навчання: наука та освіта мають іти пліч-о-пліч, а наша система освіти орієнтуватися на найновіші наукові результати, винаходи та відкриття, використовувати їх в освітньому процесі. Інтеграція з наукою має відбуватися ще з початкової школи, а природнича освіта та стимулювання до дослідницької діяльності упродовж усієї освітньої траєкторії.
 • Наука та інновації: основа високотехнологічного розвитку економіки, середовище для інтелектуальної творчості з орієнтиром на прикладний результат для громад, регіонів і держави та значний внесок у глобальні фундаментальні дослідження.

Система освіти і науки України  буде зосереджена насамперед на розвитку громадян як конкурентоспроможних на світовому рівні, інтеграції в європейський освітній і науковий простір, а також забезпеченні інклюзивності та доступності освіти для всього населення.

Наступним кроком для реалізації візії є розроблення Національної стратегії. Необхідно пріоритезувати актуальні проблеми, узагальнити цілі та розробити конкретний план дій, який буде містити кроки з упровадження змін у школах, університетах, інших закладах освіти і наукових установах.

Цей план повинен бути реалістичним, масштабованим та орієнтованим на результат. МОН закликає всіх учасників освітнього процесу та науковців, громадськість і державу долучитися до реалізації цієї візії та написання плану дій.  Запропоновані стратегічні та операційні цілі для кожної сфери освіти і науки є першим наближенням, яке потребує спільного опрацювання. 

Дошкільна освіта

Кінцевою метою дошкільної освіти є доступ кожної дитини має до якісної дошкільної освіти

Стратегічна ціль 1. Кожній дитині, зокрема з особливими освітніми потребами, в Україні гарантується місце у системі освіти дітей раннього та дошкільного віку.

 • Операційна ціль 1.1. Освітній простір надавачів послуг освіти дітей раннього та дошкільного віку є безпечним та інклюзивним.
 • Операційна ціль 1.2. Створено умови для функціонування гнучкої та оптимальної мережі різних типів надавачів освітніх послуг для дітей раннього та дошкільного віку.
 • Операційна ціль 1.3. Діє система збору релевантних даних щодо кількості дітей раннього та дошкільного віку, зокрема з ООП, кількості педагогічних працівників дошкільної освіти у розрізі вікової категорії, суб’єктів освітньої діяльності, населених пунктів та регіонів

Стратегічна ціль 2. Галузь забезпечена достатньою кількістю висококваліфікованих та мотивованих педагогічних працівників.

 • Операційна ціль 2.1. Оновлено систему професійної підготовки педагогічних кадрів (нова якість та підхід до підготовки та перепідготовки кадрів).
 • Операційна ціль 2.2. Забезпечено умови для якісного підвищення кваліфікації та професійного зростання працівників сфери освіти дітей раннього та дошкільного віку.
 • Операційна ціль 2.3. Створено умови для залучення волонтерів у систему освіти дітей раннього та дошкільного віку.
 • Операційна ціль 2.4. Забезпечено умови для якісної підготовки та підвищення кваліфікації керівників закладів дошкільної освіти та управлінців сфери освіти дітей раннього та дошкільного віку.

Стратегічна ціль 3. Діти, зокрема з ООП, здобувають дошкільну освіту відповідно до європейських вимог до якості та змісту.

 • Операційна ціль 3.1. Зміст дошкільної освіти оновлено у відповідності до Європейської рамки якості дошкільної освіти та Рекомендацій Ради ЄС щодо ключових компетентностей освіти впродовж життя.
 • Операційна ціль 3.2. Розроблено вимоги до проєктування трикомпонентного освітнього середовища (фізичне середовище, соціальне середовище, структура дня).
 • Операційна ціль 3.3. Оновлено структуру та систему науково методичного забезпечення освіти дітей раннього та дошкільного віку.
 • Операційна ціль 3.4. Заклади дошкільної освіти забезпечують якісну психологічну підтримку учасникам освітнього процесу.
 • Операційна ціль 3.5. Забезпечено раннє виявлення особливих освітніх потреб та якісна підтримка в освітньому процесі для дітей з ООП.

Стратегічна ціль 4. Система моніторингу та оцінювання якості дошкільної освіти дозволяє ефективно та оперативно поліпшувати якість освіти та освітньої політики.

 • Операційна ціль 4.1. Діє система зовнішнього моніторингу якості дошкільної освіти.
 • Операційна ціль 4.2. Діє внутрішня система якості освіти у закладах дошкільної освіти, що ґрунтується на науково доказовому підході.
 • Операційна ціль 4.3. Діє система незалежного моніторингу освітньої політики для державного та регіонального рівнів.

Стратегічна ціль 5. Система управління та фінансування дошкільної освіти на регіональному і державному рівнях узгоджена та ефективна.

 • Операційна ціль 5.1 Запроваджено нову модель фінансування послуг освіти дітей раннього та дошкільного віку
 • Операційна ціль 5.2. Забезпечено гідні умови праці для працівників дошкільної освіти.
 • Операційна ціль 5.3. Запроваджено ефективну систему електронного документо обігу та партнерства у дошкільній освіті.
 • Операційна ціль 5.4. Забезпечено міжвідомчу співпрацю у сфері освіти, піклування і захисту дітей раннього та дошкільного віку.

Середня освіта

Кінцевою метою середньої освіти є той факт, що кожен учень забезпечений якісною освітою, спрямованою на академічний ріст, розвиток критичного мислення, соціальних навичок та емоційного добробуту.

Стратегічна ціль 1. Усі діти навчаються у безпечному, сучасному та інклюзивному освітньому середовищі.

 • Операційна ціль 1.1. Оновлена модель дизайну і відновлення закладів середньої освіти гарантує комфортні та безпечні умови для учнівства та вчительства.
 • Операційна ціль 1.2. Мережа закладів середньої освіти відповідає потребам територіальних громад.
 • Операційна ціль 1.3. Оновлений сучасний освітній простір НУШ забезпечує рівні, справедливі, безпечні умови для якісного навчання.

Стратегічна ціль 2. Усі діти здобувають якісну освіту відповідно до принципів та підходів НУШ.

 • Операційна ціль 2.1. Початкова освіта забезпечує всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь.
 • Операційна ціль 2.2. Базова освіта забезпечує формування компетентностей, необхідних для продовження навчання у старшій школі або здобуття професії.
 • Операційна ціль 2.3. Профільна освіта забезпечує вільний вибір освітньої траєкторії учнівства.
 • Операційна ціль 2.4. Система освітніх оцінювань на всіх рівнях здобуття освіти є справедливою та інформативною.

Стратегічна ціль 3. Усі педагоги готові реалізовувати ідеї НУШ.

 • Операційна ціль 3.1. Педагоги готові до впровадження сучасних освітніх практик відповідно до концепції НУШ та викликів сьогодення.
 • Операційна ціль 3.2. Оновлена модель сертифікації педагогів забезпечує НУШ висококваліфікованими фахівцями, відкритими до змін і нових ідей.
 • Операційна ціль 3.3. Керівники закладів освіти є лідерами шкільних команд, які реалізують освітній процес на засадах НУШ та ефективно реагують на виклики сьогодення.

Стратегічна ціль 4. Профінансована в повному обсязі система середньої освіти забезпечена ефективним управлінням і функціонує на засадах доказових даних.

 • Операційна ціль 4.1. Оновлена мережа закладів освіти має достатнє фінансування та функціонує відповідно до потреб регіонів.
 • Операційна ціль 4.2. Нова система оплати праці сприяє підвищенню престижності професії вчителя та створює конкурентні умови в педагогічній спільноті.
 • Операційна ціль 4.3. Якісні освітні послуги фінансує держава в повному обсязі.
 • Операційна ціль 4.4. Освітня політика формується на основі доказових даних та відповідає провідним міжнародним підходам і практикам.

Позашкільна освіта

Кінцевою метою позашкільної освіти є те, що громадяни здобувають якісну позашкільну освіту, яка сприяє розвитку інтелектуальних здібностей і обдарувань, утвердженню української національної та громадянської ідентичності, військово-патріотичному вихованню, надолуженню освітніх утрат і ефективній профорієнтації.

Стратегічна ціль 1. Здобувачі позашкільної освіти мають можливості для розвитку в безпечному, інклюзивному та інноваційному освітньому середовищі.

 • Операційна ціль 1.1. Мережа закладів позашкільної освіти адаптована до потреб здобувачів освіти.
 • Операційна ціль 1.2. Заклади позашкільної освіти відновлено і модернізовано з урахуванням принципів безпечності, безбар’єрності та інклюзивності.
 • Операційна ціль 1.3. Заклади позашкільної освіти забезпечені сучасною матеріально-технічною базою, що сприяє формуванню комфортних і привабливих умов для навчання.
 • Операційна ціль 1.4. Мережа закладів позашкільної освіти забезпечує нові інфраструктурні рішення для доступу до позашкільної освіти на деокупованих територіях.
 • Операційна ціль 1.5. Наукові інтерактивні простори є прикладом сучасних закладів позашкільної освіти, що сприяють залученню здобувачів освіти до науки.

Стратегічна ціль 2. Здобувачі освіти отримують якісну позашкільну освіту, з оновленим змістом і методиками, що відповідають викликам та тенденціям сучасності.

 • Операційна ціль 2.1. Освітня діяльність закладів позашкільної освіти відповідає потребам воєнного/ післявоєнного періоду і враховує найкращі національні та міжнародні практики.
 • Операційна ціль 2.2. Ефективна та стійка система надолуження освітніх втрат забезпечує освітні потреби здобувачів освіти, які постраждали від війни, переселення чи зазнали впливу пандемії.
 • Операційна ціль 2.3. Зміст позашкільної освіти базується на реалізації сучасних підходів (національнопатріотичне виховання, STEM-підхід, компетентнісний підхід, підприємницька освіта, освіта для сталого розвитку).
 • Операційна ціль 2.4. Здобувачі позашкільної освіти реалізують потенціал через ефективну участь у національних і міжнародних олімпіадах, конкурсах, змаганнях.
 • Операційна ціль 2.5. Заклади позашкільної освіти забезпечують психоемоційну підтримку учасникам освітнього процесу.

Стратегічна ціль 3. Позашкільна освіта забезпечена висококваліфікованими педагогічними працівниками.

 • Операційна ціль 3.1. Педагогічні працівників закладів позашкільної освіти мотивовані, отримують конкурентну заробітну плату для забезпечення якісного освітнього процесу.
 • Операційна ціль 3.2. Професійна підготовка педагогічних працівників закладів позашкільної освіти здійснюється за освітніми програмами, що враховують найбільш ефективний український та міжнародний досвід.
 • Операційна ціль 3.3. Педагогічні працівники підвищують професійну кваліфікацію, зокрема із цифрової грамотності та вивчення іноземних мов, що адаптує їх до викликів сучасності.
 • Операційна ціль 3.4. Позашкільна освіта є інструментом професійного розвитку вчителів.

Стратегічна ціль 4. Ефективне управління і фінансування забезпечують достатність коштів та розвиток закладів позашкільної освіти.

 • Операційна ціль 4.1. Фінансування позашкільної освіти з місцевих бюджетів здійснюється в повному обсязі.
 • Операційна ціль 4.2. Залучення додаткових джерел фінансування, що не заборонені законодавством України, сприяє всесторонньому розвитку позашкільної освіти.
 • Операційна ціль 4.3. Система управління та фінансування позашкільної освіти на місцевому, регіональному та державному рівнях – узгоджена та ефективна.
 • Операційна ціль 4.4. Система збору та оброблення даних у сфері позашкільної освіти використовується для забезпечення якості та ефективності планування і прийняття управлінських рішень.

Професійна освіта

Кінцевою метою професійної освіти є той факт, що більша частина випускників 9 класів обирає професійну освіту, оскільки вона гарантує гідні кар’єрні перспективи, потрібні навички та є цікавою для студентів. Дорослі громадяни обирають професійну освіту як найкраще місце для перенавчання або підвищення кваліфікації. Випускники відіграють провідну роль у відбудові країни, створюючи високу додану вартість на підприємствах або започатковуючи власний бізнес.

Стратегічна ціль 1. Мережа професійних та фахових коледжів є ефективною і має сучасну інфраструктуру.

 • Операційна ціль 1.1. Сформовано ефективну мережу професійних і фахових коледжів.
 • Операційна ціль 1.2. У кожному регіоні створені і діють центри професійної досконалості як центри впровадження інновацій.
 • Операційна ціль 1.3. Заклади мають сучасну навчальну, виробничу і соціальну інфраструктуру.

Стратегічна ціль 2. Сучасний зміст професійної освіти відповідає вимогам ринку праці та цікавий для студентів.

 • Операційна ціль 2.1. Здобувачі освіти мотивовані до вивчення компонента середньої освіти за новими програмами професійного спрямування.
 • Операційна ціль 2.2. Зміст професійної освіти відповідає вимогам ринку праці, постійно оновлюється і не застаріває.
 • Операційна ціль 2.3. Здобувачі освіти отримують високий рівень компетентностей для ефективної побудови кар’єри та підприємництва.
 • Операційна ціль 2.4. Здобувачі освіти мають широкий спектр освітніх програм: від первинної професійної освіти до одноденних курсів підвищення кваліфікації, зокрема, курси для ветеранів.
 • Операційна ціль 2.5. Електронні освітні ресурси та онлайнкурси активно використовують у навчальному процесі.

Стратегічна ціль 3. Робота в системі професійної освіти є привабливою та престижною, а педагогічні працівники професійними та мотивованими.

 • Операційна ціль 3.1. Нова система оплати праці педагогічних працівників сприяє підвищенню рівня якості професійної освіти.
 • Операційна ціль 3.2. Нові програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників мають попит, що сприяє використанню інноваційних методик викладання та підвищенню рівня якості професійної освіти.
 • Операційна ціль 3.3. Закладами керують мотивовані, компетентні та ефективні менеджери.

Стратегічна ціль 4. Заклади ефективно використовують власну організаційну, академічну і фінансову автономію та отримують фінансування, орієнтоване на результат.

 • Операційна ціль 4.1. Керівники закладів професійної освіти проходять конкурсний відбір, досягають показників ефективності і отримують гідну заробітну плату.
 • Операційна ціль 4.2. Орієнтований на результати механізм фінансування мотивує заклади та засновників до постійного розвитку і досягнення цільових показників діяльності.
 • Операційна ціль 4.3. Наглядові ради закладів сприяють ефективній взаємодії стейкхолдерів на всіх рівнях.
 • Операційна ціль 4.4. Створено умови для залучення позабюджетних коштів у сфері професійної освіти, а також знято бар’єри для їхнього використання.
 • Операційна ціль 4.5. Операційні процеси – цифровізовані, зручні та ефективні. Якісні дані збирають автоматично та використовують для прийняття управлінських рішень.

Стратегічна ціль 5. Заклади мають налагоджене партнерство з бізнесом.

 • Операційна ціль 5.1 Здійснюється системний аналіз ринку праці, результати якого є базою для визначення переліку професій, що є пріоритетними для підготовки у закладах професійної освіти.
 • Операційна ціль 5.2 Заклади автономно реалізують проєкти в межах державно-приватного партнерства.
 • Операційна ціль 5.3 Україна є повноцінним членом руху WorldSkills, що сприяє впровадженню інновацій і сучасних технологій.
 • Операційна ціль 5.4 Бізнес має широкий набір моделей співпраці із закладами професійної освіти: реалізує дуальну освіту, бере участь у роботі наглядових рад, розробляє освітні програми.
 • Операційна ціль 5.5 Оцінювання і присвоєння професійних кваліфікацій здійснюється через систему незалежних кваліфікаційних центрів.

Вища освіта

Кінцевою метою вищої освіти є те, що заклади вищої освіти стали середовищами, які забезпечують максимальні можливості для самореалізації кожного громадянина, а Україна визнана державою високоякісної освіти і наукових інновацій світового рівня.

Стратегічна ціль 1. Заклади вищої освіти є середовищами, які забезпечують максимальні можливості для навчання та академічної кар’єри.

 • Операційна ціль 1.1. Модернізована інфраструктура та освітній простір ЗВО забезпечують рівний доступ до освіти, у тому числі для незахищених груп населення та осіб з особливими освітніми потребами.
 • Операційна ціль 1.2. Технологічна та бібліотечна інфраструктура ЗВО забезпечує їхню інтеграцію в міжнародний освітній і науковий простори.
 • Операційна ціль 1.3. Сучасне обладнання забезпечує високоякісне практичне навчання і провідні наукові дослідження, спрямовані на інновації.
 • Операційна ціль 1.4. Модернізована інфраструктура та освітній простір ЗВО забезпечують повну інклюзію для незахищених груп населення та людей з інвалідністю.
 • Операційна ціль 1.5. Мережа інноваційних центрів з університетським ядром спільно із професійними кластерами забезпечує підприємницький розвиток світового рівня.

Стратегічна ціль 2. Освітньо-наукова діяльність сприяє самореалізації всіх членів академічної спільноти.

 • Операційна ціль 2.1. Здобувачі вищої освіти демонструють суб’єктивність у виборі освітньої траєкторії та забезпеченні життєдіяльності спільноти ЗВО.
 • Операційна ціль 2.2. ЗВО надають доступ до баз практики, міжнародних наукових зв’язків і різноманітних можливостей для кар’єри, що задовольняє потреби економіки у кваліфікованих фахівцях.
 • Операційна ціль 2.3. Структура (рівні, ступені, кваліфікації тощо) забезпечує порівнюваність та визнання українських освітніх кваліфікацій в Європі та світі.
 • Операційна ціль 2.4. Наукові дослідження та інновації визначають зміст та розвиток освітніх програм і сприяють підвищенню позицій українських ЗВО у світових рейтингах.

Стратегічна ціль 3. Громадяни, держава та бізнес довіряють освітній, науковій, інноваційній діяльності закладів вищої освіти.

 • Операційна ціль 3.1. Вступ до закладів вищої освіти є чесним і прозорим, вступники мають можливість обрати навчання усвідомлено та поінформовано.
 • Операційна ціль 3.2. Учасники освітнього процесу проявляють нетерпимість до корупції, дискримінації за різними ознаками та академічної недоброчесності.
 • Операційна ціль 3.3. Дослідники створюють нові знання і технології, а завдяки підтримці закладів вищої освіти ефективно впроваджують їх в індустрію.
 • Операційна ціль 3.4. Бізнес довіряє результатам дослідницьких та консалтингових робіт закладів вищої освіти

Стратегічна ціль 4. Високий статус у суспільстві і перспективи професійного розвитку сприяють привабливості академічної кар’єри науково-педагогічних працівників.

 • Операційна ціль 4.1. Заробітні плати науково-педагогічних працівників є конкурентними в порівнянні з аналогічними академічними посадами у країнах-сусідах України.
 • Операційна ціль 4.2. Лідери вищої освіти є професійними, авторитетними та добропорядними, співпрацюють з іншими лідерами на національному та міжнародному рівнях.
 • Операційна ціль 4.3. Держава у співпраці із ЗВО забезпечує повноцінний розвиток лідерських, викладацьких, наукових компетентностей науково-педагогічних працівників.
 • Операційна ціль 4.4. Середовище ЗВО надає академічну свободу кожному науковопедагогічному працівнику.

Стратегічна ціль 5. Управління в системі вищої освіти базується на принципах автономії та відповідальності.

 • Операційна ціль 5.1 Автономія ЗВО функціонує через ефективну та справедливу систему врядування (наглядові ради, підзвітність громаді).
 • Операційна ціль 5.2. Автономія ЗВО забезпечує капіталізацію здобутків та меритократію.
 • Операційна ціль 5.3. Держава забезпечує адекватний розвиток інфраструктури ЗВО на конкурсній основі через прозору формулу фінансування.
 • Операційна ціль 5.4. Фінансування здобуття вищої освіти здійснюється через систему грантів, які розподіляють за здібностями, та соціальні стипендії для малозабезпечених

Наука

 Кінцевою метою української науки є той факт, що результативність досліджень українських учених сприяє зростанню наукоємності ВВП до середньоєвропейського рівня.

Стратегічна ціль 1. Дослідницька інфраструктура України системно розвивається, ефективно використовується та є елементом європейського дослідницького простору.

 • Операційна ціль 1.1. Аудит, відновлення, розвиток, доступ та ефективне використання дослідницької інфраструктури сприяє якісним науковим дослідженням.
 • Операційна ціль 1.2. Оновлення Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору.
 • Операційна ціль 1.3. Відновлення та розвиток мережі дослідницької інфраструктури стимулює створення сучасних лабораторій, центрів колективного користування науковим обладнанням, центрів досконалості, національних наукових центрів.

Стратегічна ціль 2. Дослідження і розробки максимально спрямовані на розвʼязання наукових проблем світового рівня та конкретних наукоємних завдань оборони, безпеки, економіки та суспільства України.

 • Операційна ціль 2.1. Розроблено нову систему пріоритетних напрямів наукової, науковотехнічної та інноваційної діяльності.
 • Операційна ціль 2.2. Створено комплексну систему формування окремих замовлень на актуальні дослідження і розробки від міністерств/держкомпаній.
 • Операційна ціль 2.3. Інтернаціоналізація української науки забезпечує зростання конкурентоздатності українських учених та їхніх результатів, збільшення кількості міжнародних партнерств та проєктів за їхньою участю.

Стратегічна ціль 3. Кадровий науковий потенціал є спроможним, здійснює проведення якісних досліджень високого рівня і забезпечує створення конкурентоспроможних наукових розробок.

 • Операційна ціль 3.1. Атестація, аудит із подальшим розширенням фінансової та управлінської автономії наукових установ забезпечує їхній розвиток та ефективність діяльності.
 • Операційна ціль 3.2. Дебюрократизація та дерегуляція наукової діяльності дозволяє ефективно використовувати час і ресурси науковців, гнучко спрямовувати кошти, забезпечувати розвиток сфери.
 • Операційна ціль 3.3. Оновлено систему оплати праці вчених, яка є конкурентною, багатоканальною, сприяє залученню у галузь найкращих фахівців (зокрема молодих учених) та сприяє їхньому поверненню в Україну.

Стратегічна ціль 4. Система фінансування наукової галузі є багатоканальною та ефективною, сприяє забезпеченню якості досліджень на різних рівнях.

 • Операційна ціль 4.1. Система державного базового фінансування заохочує якість досліджень.
 • Операційна ціль 4.2. Знято бар’єри та створено законодавчі умови залучення позабюджетних коштів, щоб фінансувати проведення досліджень та створювати наукоємні інновації.
 • Операційна ціль 4.3. Формування екосистеми конкурсного державного фінансування наукових досліджень та розробок, яка забезпечує вплив на обороноздатність, відновлення та відбудову України.

Стратегічна ціль 5. Національна система збору та оброблення даних у сфері науки та інновацій є ефективною аналітичною складовою для формування державної політики.

 • Операційна ціль 5.1 Створено Національну систему збору та оброблення даних у сфері науки та інновацій.
 • Операційна ціль 5.2. Автоматизовані процеси збору та обміну даними у сфері науки та інновацій сприяють упровадженню принципів відкритої науки.
 • Операційна ціль 5.3. Національна система збору та оброблення даних у сфері науки та інновацій використовується для забезпечення якості та ефективності прийняття оперативних управлінських рішень.

ЗАВАНТАЖИТИ ВІЗІЮ

Джерело: osvita.ua