Визнання результатів неформальної та інформальної освіти

Міністерство освіти і науки України підготувало алгоритм визнання результатів навчання, здобутого шляхом неформальної або інформальної освіти закладами фахової передвищої, вищої освіти.

Алгоритм визнання результатів неформальної та інформальної освіти передбачає три кроки.

1. Подання заяви щодо визнання, декларацію про попереднє навчання та додаткові документи, що підтверджують наведену у декларації інформацію про попереднє навчання (за наявності).

У Декларації про попереднє навчання зазначається:

  • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
  • опис результатів неформального або інформального навчання, щодо визнання яких подається заява;
  • інформація про суб’єкта, який здійснював неформальне навчання або з яким пов’язана професійна, громадська або інша діяльність (за наявності), під час якої здобувалось навчання;
  • інформація про попереднє навчання та досвід діяльності заявника, під час яких здобувалось неформальне або інформальне навчання, зокрема, періоди неформального або інформального навчання або відповідної діяльності (за наявності);
  • перелік додаткових документів, що надаються заявником для підтвердження інформації про неформальне або інформальне навчання (за наявності).

Заклад освіти (наукові установи) надає консультативну допомогу заявникам щодо заповнення декларацій про попереднє навчання, зокрема щодо опису результатів неформального або інформального навчання.

2. Проходження процедур визнання

2.1. Ідентифікація задекларованих у письмовій формі особою результатів неформального або інформального навчання, які підлягають оцінюванню закладом освіти (науковою установою).

Заклад освіти здійснює аналіз достатності інформації щодо здобутого заявником попереднього досвіду та результатів неформального або інформального навчання заявника та перевіряє надану заявником інформацію.

Строк розгляду заяви та прийняття рішення про можливість чи неможливість проводити подальші процедури визнання на основі наданої заявником інформації становить не більше десяти робочих днів.

Для підтвердження або уточнення необхідної інформації заклад освіти надсилає запити до зазначених у декларації про попереднє навчання суб’єктів, які здійснювали неформальне навчання або де здійснювалася професійна, громадська або інша діяльність. У такому випадку термін розгляду заяви про визнання може бути продовжений, про що заклад освіти (наукова установа) інформує заявника.

Повернення документів заявнику без подальшого розгляду із зазначенням підстав прийняття такого рішення, якщо інформація, наведена у декларації про попереднє навчання, та додаткові документи, надані заявником або суб’єктом (суб’єктами) неформального або інформального навчання, не дозволяють ідентифікувати результати неформального або інформального навчання заявника для їхнього подальшого зіставлення з результатами навчання, передбаченими відповідною освітньою програмою, або наведена у декларації про попереднє навчання інформація щодо неформального навчання або досвіду діяльності заявника не підтверджується.

Оскарження такого рішення (відповідно до Порядку визнання результатів неформального або інформального навчання, затвердженого закладом освіти (науковою установою)).

Можливість повторного подання заяви про визнання результатів неформального або інформального навчання та декларацію, що містить уточнену інформацію, та додаткові документи, що її підтверджують і дозволяють ідентифікувати результати неформального або інформального навчання заявника.

Заклад освіти (наукова установа) здійснює:

  • зіставлення результатів неформального або інформального навчання заявника з результатами навчання, передбаченими відповідною освітньою програмою (їхній аналіз і порівняння за змістом та рівнем складності);
  • приймає рішення щодо відповідності чи невідповідності задекларованих результатів неформального або інформального навчання заявника певним результатам навчання, передбаченим обов’язковою складовою освітньої програми, та ідентифікує результати навчання, які підлягають оцінюванню;
  • у разі невідповідності задекларованих результатів неформального або інформального навчання заявника результатам навчання, передбаченим обов’язковою складовою освітньої програми закладу освіти (наукової установи), заклад освіти (наукова установа) розглядає можливість визнання таких результатів навчання в межах вибіркової складової освітньої програми, за якою навчається заявник.

2.2. Проходження оцінювання задекларованих результатів навчання.

3. Отримання рішення про визнання та зарахування результатів неформального та інформального навчання як відповідних освітніх компонентів (складових освітніх компонентів) освітньої програми або відмову у визнанні.

За матеріалами Міністерства освіти і науки.

Джерело: osvita.ua